Komunikat dotyczący animatorów projektu Lokalny Animator Sportu 2017 będących studentami do 26 roku życia.

Uprzejmie prosimy, aby WSZYSCY animatorzy posiadający status studenta do 26 roku życia udokumentowali go niezwłocznie przesyłając kserokopię lub skan aktualnej legitymacji studenckiej ważnej od 01 listopada 2017 roku. Dokument prosimy przesłać na adres kadry@frkf.pl .

W przypadku nieudokumentowania ważną legitymacją statusu studenta, FRKF będzie zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacać wynagrodzenie z potrąceniem „pełnego ZUS-u”.

Zespół FRKF
06.11.2017

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
ul. Lipowa 3, 84-100 Puck
NIP: 525 14 37 955